strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA 

Oferta dla dorosłych

Pole Dance

FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA
dla DOROSŁYCH i MŁODZIEŻY

Pole Dance 

 

Pole Dance dla doro­słych to forma fit­nessu, łącząca w sobie ele­menty siły, tańca i akro­ba­tyki. 

 

Figury taneczne wyko­ny­wane są wokół pio­no­wego drążka. Pod­czas zajęć uczymy róż­nych ele­men­tów, które następ­nie łączymy w układy cho­re­ogra­ficzne. Taniec „na rur­kach” uczy dys­cy­pliny i jest cie­kawą odskocz­nia od zwy­kłej siłowni. Spra­wia, ze ciało nabiera mocy i pięk­nej spor­to­wej syl­wetki. 


Poziomy zaawan­so­wa­nia:
 

  • począt­ku­jący
  • pod­sta­wowy
  • śred­nio­za­awan­so­wany
  • zaawan­so­wany
  • master

 

Pole Dance skie­ro­wany jest abso­lut­nie do wszyst­kich, zarówno pań i panów w każdym wieku! Jest to system ćwi­czeń, który działa bardzo kom­plek­sowo. Jest to dys­cy­plina, która zaraża swoja pasją, ukie­run­ko­wana jest na pracę z wła­snym ciałem i blo­kami, które umysł przed nami stawia. W krót­kim czasie widzimy rezul­taty, które nas satys­fak­cjo­nu­ją… i chcemy jesz­cze więcej, tak to działa! 

 

Zaję­cia pro­wa­dzi: Joanna Ziem­czyk 

 

Dla kogo 

Dla wszyst­kich!!!  

 

Gdzie 

Szkoły Tańca HAND to HAND
sala 218, CH LAND przy ul. Wał­brzy­skiej 11
 

 

Kiedy 

BEZPŁATNY TRENING odbędzie się 31 marca o godz. 17.00

Piątki, godz. 17.00

Poniedziałki, godz. 18.00

ZAPISY 

Potrze­bu­jesz więcej infor­ma­cji?
Klik­nij i skon­tak­tuj się z nami
 

 

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

 

Letni Obóz  Taneczno Spraw­no­ściowy IWONICZ 2017

 

Wakacje „Taniec i Akrobatyka 2017”

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci i mło­dzież. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND