strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Instruktorzy

 

Jacek Sennewald

Jacek Sennewald

 

Zało­ży­ciel Zespołu i Szkoły Tańca „HAND to HAND”, instruk­tor tańca (taniec towa­rzy­ski, disco i pod­stawy tańca jazz), licen­cjo­no­wany sędzia Pol­skiego Związku Tańca Spor­to­wego i Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca oraz sędzia mię­dzy­na­ro­dowy Inter­na­tio­nal Dance Orga­ni­za­tion. Pre­zes Klubu Spor­to­wego „HAND to HAND 1”.

więcej

 

Małgorzata Grzywińska (Grzywa)

Małgorzata Grzywińska (Grzywa)

 

Instruk­tor tańca Jazz, Modern, Współ­cze­sny, tan­cerka w Gru­pie Tańca Nowo­cze­snego „Sway”. Absol­wentka Zespołu „HAND to HAND” i Kie­lec­kiego Teatru Tańca, wie­lo­krotna Mistrzyni Pol­ski oraz Wice­mi­strzyni Świata.więcej

 

Magdalena Pasiut (Pasi)

Magdalena Pasiut (Pasi)

 

Instruk­tor tańca, pro­wa­dzi lek­cje Jaz­z’u, Show Dance, Disco oraz przy­go­to­wuje cho­re­ografie dla naj­młod­szych tan­ce­rzy. Absol­wentka Zespołu „HAND to HAND”, sędzia Pol­skiej Fede­ra­cji Tańca, tan­cerka Bell Arto Che­er­le­aders AWF War­szawa.

 


więcej

 

Sebastian Perko

Sebastian Perko

 

Instruk­tor akro­ba­tyki spor­to­wej, instruk­tor gim­na­styki korek­cyj­nej, magi­ster wycho­wa­nia fizycz­nego z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w pracy z tan­ce­rzami w róż­nych kate­go­riach wie­ko­wych, absol­went Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­nego w War­sza­wie - kie­ru­nek wycho­wa­nie fizyczne.
 

 

Mariusz Adam­czyk

Mariusz Adam­czyk

 

Tan­cerz, instruk­tor i cho­re­ograf z ponad 20 letnim doświad­cze­niem sce­nicz­nym.  

 

Z jego doświad­cze­nia cho­re­ograficznego korzy­stano m.in. w Wiel­kiej Bry­tani np. przy reali­za­cji „Dance Factor” gdzie udział w nagra­niu sce­nicz­nym brało udział 200 tan­ce­rzy. Praca na par­kie­cie to emocje, zaan­ga­żo­wa­nie i spory wysi­łek – czego wymaga od swoich uczniów jak i od siebie.

Ważnym jest pozbyć się swoich kom­plek­sów i wywo­łać radość na twarzy co stara się osią­gnać wspól­nie z pod­opiecz­nymi. 

 

Marcin Konecki

Marcin Konecki

 

Tancerz, instruktor tańca, choreograf. Prowadzi zajęcia z Latino, Sexy Dance, Rock and Roll’a oraz tańca użytkowego Disco w parach. 

Tańczy od 8 roku życia, od początku do dziś związany z Rock and Rollem. Ciężka praca i wytrwałość opłacała się. 


więcej

 

Joanna Fituch

Joanna Fituch

 

Peda­gog tańca kla­sycz­nego i instruk­tor tech­niki Pila­tes.

Absol­wentka Pań­stwo­wej Szkoły Bale­to­wej w War­sza­wie im. Romana Tur­czy­no­wi­cza, debiu­to­wała na scenie Teatru Wiel­kiego będąc uczen­nicą II kl. bale­to­wej w operze „Jaś i Mał­go­sia”, od tego momentu regu­lar­nie wystę­pu­jąca...


więcej

 

Małgorzata Dobrowolska

Mał­go­rzata Dobro­wol­ska

 

Peda­gog tańca kla­sycz­nego.

Absol­wentka Pań­stwo­wej Szkoły Bale­to­wej im. Romana Tur­czy­no­wi­cza w War­sza­wie. Pod­czas wie­lo­let­niej kariery arty­stycz­nej tań­czyła w więk­szo­ści spek­ta­kli bale­to­wych...


więcej

 

Agnieszka Kurek

Agnieszka Kurek

 

Instruk­tor fit­ness, fit­ness na tram­po­li­nach, tańca jazz, disco, hip hop, street dance. Absol­wentka Zespołu Tanecz­nego „HAND to HAND” Jacka Sen­ne­walda oraz grupy „Spin” Beaty Woj­cie­chow­skiej. Peda­gog przedmiotu obo­wiąz­ko­wego – taniec w Pry­wat­nej Szkole Pod­sta­wo­wej nr 114. 


więcej

 

Yenny Torres

Yenny Torres

 

Nau­czy­cielka tańca, cho­re­ograf, ani­ma­torka, tworzy grupę TROPICUBA żeby pokazć taniec i kulturę Kuby. Swoje zdol­no­ści taneczne roz­wi­jała pod okiem instruk­to­rów i cho­re­ografów w zespole Con­junto Fol­klo­rico (la Cam­pana) tań­cząc tra­dy­cyjne, ale też popu­larne tańce afro­ku­bań­skie. Ma solidne pod­stawy tańców folk­lo­ry­stycz­nych uzu­peł­nione prak­tyką i doświadczenie pracując jako tancerka i nauczyciel Latin American Dance. Teraz jest ani­ma­torką i instruk­torką, która potrafi prze­ka­zać miłość do tańca i poka­zać, że to dobra zabawa. Zajęcia są połączeniem Kubańskiej kultury, tańca i pasji.


więcej

 

Joanna Ziem­czyk

Joanna Ziem­czyk

 

Tan­cerka, coach i instruk­tor tańca. Mając 10 lat zaczęła od nauki tańca towa­rzy­skiego. Następ­nie był show dance, hip-hop, gim­na­styka i akro­ba­tyka oraz for­ma­cje taneczne, wszystko to pod okiem zna­ko­mi­tych tre­ne­rów w klubie HAND to HAND. W 2003 roku ukoń­czyła dwu­letni kurs instruk­torski w Mazo­wiec­kim Cen­trum Kul­tury o pro­filu Taniec Współ­cze­sny. W latach 1996-2012 brała udział w licz­nych warsz­ta­tach i festi­wa­lach tańca, gdzie kształ­ciła swoje umie­jęt­no­ści w roż­nych tech­ni­kach: jazz, con­tem­po­rary, modal under­gro­und, new style, con­tact-impro­wi­za­cja.


więcej

  

Agata Niedolistek

Agata Niedolistek

 

Tan­cerka, instruk­tor tańca współ­cze­snego, z wyksztal­ce­nia socjo­log. W HAND to HAND pro­wa­dzi zaję­cia modern dla doro­słych.


więcej

 

Jail­son De Oli­ve­ira

Jail­son De Oli­ve­ira

 

Bra­zy­lij­ski tan­cerz, instruk­tor, mistrz samby, współ­za­ło­ży­ciel sam­bo­wej Grupy Tanecz­nej Samba Art. Jego zaję­cia to gorące połą­cze­nie bra­zy­lij­skich rytmów z domieszką… wszyst­kiego co arty­styczna dusza w danej chwili zapra­gnie.


więcej

 

Łukasz Pro­chacki

Łukasz Pro­chacki

 

Tan­cerz, cho­re­ograf, peda­gog, dyplo­mo­wany nauczy­ciel tańca o spe­cja­li­za­cji taniec towa­rzy­ski. W HAND to HAND pro­wa­dzi zaję­cia tańca towa­rzy­skiego dla dzieci oraz Latino dla doro­słych.


więcej

 

 

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Ferie zimowe z tańcem 2018

 

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND