strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA 

HAND to HAND SHOW 2016

HAND to HAND SHOW 2016

HAND to HAND SHOW 2016

 

„HAND to HAND SHOW 2016” odbę­dzie się w dniu 21 maja (sobota). Będzie to czas na zapre­zen­to­wa­nie się wszyst­kich naszych tan­ce­rzy i pod­su­mo­wa­nie dotych­cza­so­wych osią­gnięć.

Dzieci otrzy­mają pamiąt­kowe nagrody za swoją pracę w sezo­nie tanecz­nym 2015/2016.

Warun­kiem udziału w Show jest wyra­że­nie zgody i wpła­ce­nie składki orga­ni­za­cyj­nej w wyso­ko­ści 20 zł. od tan­ce­rza. Na zgody i wpłaty cze­kamy do dnia 29 kwiet­nia. 10 maja (termin zgłoszeń został przedłużony)

Wstęp na widow­nie będzie bez­płatny i nie­li­mi­to­wany dla wszyst­kich chęt­nych.

GODZINA:
Przed­sta­wie­nie roz­pocz­nie się o 18.00,
zbiórka dla dzieci o godz. 17.30 w sali

MIEJSCE:
Sala Spor­towa przy Szkole Pod­sta­wo­wej Nr 85, ul. Nar­butta 14

Program

Program + składy osobowe

 Formularz zgłoszenia

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci i mło­dzież. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND