strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Grafik zajęć

 

SP

 

Szkoła Pod­sta­wowa Nr 340

ul. Lokajskiego 3

 

W dniu 6 września, podczas zebrań w szkole, zbieraliśmy zapisy chętnych dzieci na  bezpłatną lekcję próbną, która odbędzie się 2, 3 i 4 października 2017 r. Dzieci, które jeszcze chcą dołączyć do bezpłatnej lekcji prosimy zgłosić poprzez wypełnienie Formularza wstępnego zapisu i zostawienie zgody w świetlicy na odbiór dziecka:

Formularz wstępnego zapisu

Grafik 2017/2018:

Taniec Nowoczesny (jazz, disco, elementy baletu, choreografie):

Klasy 0:

• poniedziałki godz. 9.45-10.30 aula

Klasy I:

• wtorki (7 lekcja) godz. 13.45-14.30 aula

Klasy II:

• poniedziałki godz. 8.50-9.35 aula

Klasy III a, c, d, e, f, g, h, i, j:

• wtorki (8 lekcja) godz. 14.40-15.25 aula

Klasy III b, k, l, IV-VI:

• wtorki (9 lekcja) godz. 15.30-16.15 aula

 

Break Dance i Hip Hop

Klasy III-VI:

• środa (9 lekcja) godz. 15.30-16.15 15.45-16.30, sala 130

 

WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚWIETLICĄ

Prosimy o zostawienie w świetlicy upoważnień do odbioru dzieci

 

Instruktorzy:

Jacek Sennewald 

Małgorzata Grzywińska

Katarzyna Grzywińska

Mariusz Adam­czyk

  

Zajęcia z Akrobatyki, Baletu, Disco, Tańca Towarzyskiego, Na Trampolinach i inne oraz zajęcia dla dorosłych znajdziesz

grafiku zajęć 2017/2017 odbywających się w Landzie

   


Koszt 100 zł. (miesięczna składka za 4 kolejne lekcje, nie za miesiąc kalendarzowy)

 

SKŁADKI za tre­ningi pro­szę wpłacać do 10 dnia każ­dego mie­siąca na rachu­nek ban­kowy Klubu: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000, Klub Spor­towy „HAND to HAND 1”, ul. Bacha, 02-743 War­szawa

 

W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY: SKŁADKA ZA MIESIĄC, imię i nazwi­sko dziecka kla­sę­/sz­kołę (np. Ia/340) NIE WPISUJEMY: „opłata za zaję­cia” ani „opłata za tańce” czy „za taniec i akro­ba­tykę”

Deklaracja Członkowska K.S. "HtoH 1" dla zawodników poniżej 16 roku życia

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Wakacje z tańcem 2018

 
 
 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND