strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Grafik zajęć

 

SP

Szkoła Pod­sta­wowa Nr 271,
ul. Niegocińska 2

 

Formularz wstępnego zapisu

Grafik 2017/2018:

 

Klasy 0, I (początkujący) 

  • wtorki godz. 14.00 - 14.45 14.35 - 15.20. Start zajęć 19 września


Klasy I, II (kontynuacja nauki)

  • wtorki godz. 15.00 - 15.45 15.30 - 16.15. Start zajęć 19 września

 

Klasy III, IV

  • czwartki godz. 14.00 - 14.45 14.35 - 15.20. Start zajęć 14 września 

 

Koszt 100 zł. (miesięczna składka za 4 kolejne lekcje, nie za miesiąc kalendarzowy)
 

WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚWIETLICĄ

 

Zajęcia z AKROBATYKI, BALETU, TAŃCA TOWARZYSKIEGO, DISCO i INNE znajdziesz w grafiku zajęć 2017/2017 odbywających się w Landzie

 

Składka jest stała, nie­za­leżna od ilo­ści tre­ningów w jakich uczest­ni­czy dziecko,

jeśli tre­ning zosta­nie odwo­łany z naszej winy to odpra­cu­jemy go w innym ter­mi­nie.

Mie­sięczne składki K. S. „HtoH 1” wpła­camy na rachu­nek ban­kowy Klubu: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000,
Klub Spor­towy „HAND to HAND 1”, ul. Bacha, 02-743 War­szawa.

W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY: SKŁADKA ZA MIESIĄC…, imię i nazwi­sko dziecka kla­sę­/sz­kołę (np. Ia/271) NIE WPISUJEMY: „opłata za zaję­cia” ani „opłata za tańce” czy „za taniec i akro­ba­tykę”

 

 

Deklaracja Członkowska K.S. "HtoH 1" dla zawodników poniżej 16 roku życia

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Wakacje z tańcem 2018

 
 

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND