strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA 

Grafik zajęć

 

Formacja Najmłodsi 1

Formacja KIDS 2016

 

Tre­ningi tańca dla dzieci z rocz­nika 2006 i młodszych,

Poziom: średnio zaawansowny

Styl tańca: Jazz Dance z elementami Modern oraz Disco Dance

Instruktor tańca: Małgorzata Grzywińska 
Nabory uzupełniające trwają cały rok

 

Gra­fik 2016/2017:
TANIEC 
(2 razy w tygodniu) Sala 75 w CH LAND, ul. Wałbrzyska 11

  • wtorki, godz. 18.30–20.00 
  • czwartki, godz. 18.30–20.00

 AKROBATYKA (1 raz w tygodniu) do wyboru z grafiku 2016/2017

 

Wyso­kość skła­dek człon­kow­skich dla człon­ków K. S „HAND to HAND 1” za treningi tańca:

Wyso­kość skła­dek człon­kow­skich dla człon­ków K. S „HAND to HAND 1” za treningi tańca i akrobatyki:

 

Mie­sięczne składki K. S „HtoH 1” wpła­camy do 10 dnia każ­dego mie­siąca (we wrze­sniu do dnia 20) na rachu­nek ban­kowy Klubu: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000, Klub Spor­towy „HAND to HAND 1”, ul. Bacha, 02-743 War­szawa.


W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY: SKŁADKA ZA MIESIĄC…, imię i nazwi­sko dziecka. NIE WPISUJEMY: „opłata za zaję­cia”, „opłata za tańce” czy „za taniec i akro­ba­tykę”

 

Dzieci nie tre­nu­jące tańca lub nie będące człon­kami Klubu wpłacają za akro­ba­tykę kwotę 100 zł. na rachu­nek ban­kowy: 50 1020 5558 1111 1146 0940 0042, HAND to HAND Jacek Sen­ne­wald, Ul. Kop­ciń­skiego, War­szawa. W tytule prze­lewu pro­szę wpi­sać: imię i nazwi­sko dziecka, akro­ba­tyka oraz mie­siąc któ­rego doty­czy wpłata

Deklaracja Członkowska K.S. "HtoH 1" dla zawodników poniżej 16 roku życia

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

 

Letni Obóz  Taneczno Spraw­no­ściowy IWONICZ 2017

 

Wakacje „Taniec i Akrobatyka 2017”

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci i mło­dzież. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND