strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA 

Grafik zajęć

 

Formacja Dzieci

Formacja Dzieci

 

Tre­ningi tańca dla dzieci z rocz­nika 2005 i młodszych, grupa wyczy­nowa

Styl tańca: Jazz Dance i Modern oraz elementy Disco Dance i Disco Freestyle

Instruktor: Małgorzata Grzywińska, Jacek Sennewald

Nabory uzupełniające dla tancerzy średnio zaawansowanych

i zaawansowanych trwają cały rok

 

TRENINGI (3 razy w tygodniu):

 • ponie­działki, godz. 17.15-18.45 sala w SP 107
 • środy, godz. 18.00-20.00sala w SP 107 
 • piątki, godz. 17.00-20.00 (klasyka i akrobatyka)sala w Landzie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyso­kość skła­dek człon­kow­skich dla człon­ków K. S „HAND to HAND 1”  250 zł. miesięcznie

Mie­sięczne składki K. S „HtoH 1” wpła­camy do 10 dnia każ­dego mie­siąca (we wrze­sniu do dnia 20) na rachu­nek ban­kowy Klubu: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000, Klub Spor­towy „HAND to HAND 1”, ul. Bacha, 02-743 War­szawa.

W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY: SKŁADKA ZA MIESIĄC…, imię i nazwi­sko dziecka.

NIE WPISUJEMY: „opłata za zaję­cia”, „opłata za tańce” czy „za taniec i akro­ba­tykę”

Deklaracja Członkowska K.S. "HtoH 1" dla zawodników poniżej 16 roku życia

INFORMACJE dotyczące Formacji Show Dance Dzieci:

 1. STROJE, Koszt całkowity 400-450 zł.,(część kosztów zostanie dofinansowana z Klubu). Wpłata zaliczki 100 zł. do dnia 10 kwietnia.
 2. Tabelka z zebrania w dniu 31 marca
 3. Dodatkowe treningi:

  Czwartek (13 kwietnia) godz. 10.00-16.00

  10-13 zajęcia w SP 107

  13.15 obiad w SP 46 (14 osób zamówiło obiad)

  14-16 zajęcia w Landzie

  Wtorek (18 kwietnia) 10-15

  10-14 zajęcia w Landzie 

 

Zostały ustalone koszty strojów i scenografii do mini formacji show!

Klub dofinansował zakup strojów.
Tancerze wpłacają:
- New York - 150zł 
- Trzepak - 80zł
Bardzo prosimy o wpłaty na konto lub w recepcji do końca czerwca, aby móc rozliczyć się z krawcowymi.

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

 

Letni Obóz Taneczno Spraw­no­ściowy IWONICZ 2017

 

Wakacje „Taniec i Akrobatyka 2017”

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci i mło­dzież. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND