strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
FORMULARZ ZAPISU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    FORMULARZ ZAPISU DLA DOROSŁYCH

Grafik zajęć

 

Formacja Dzieci

Formacja Dzieci

 

Tre­ningi tańca dla dzieci w wieku 8-11 lat, grupa wyczy­nowa

Styl tańca: Jazz Dance i Modern oraz elementy Disco Dance i Disco Freestyle

Nabory uzupełniające dla tancerzy średnio zaawansowanych

i zaawansowanych trwają cały rok

 

TRENINGI (3 razy w tygodniu):

  • ponie­działek, godz. 19.00-20.30 klasyka/akrobatyka, sala 75/218 Land
  • środa, godz. 18.00-19.30 taniecsala w SP 107
  • piątek, g. 17.30-19.00 klasyka/akrobatyka, 19.00-20.30 taniec75/218 Land
Sprawdź podział zajęć klasyki i akrobatyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyso­kość skła­dek dla człon­ków K. S „HAND to HAND 1”  290 zł. miesięcznie.
W składkę wliczone są dodatkowe treningi z Formacji, które będą organizowane w miarę potrzeb.

Składka nie obejmuję zajęć: Małych Grup, Master Class, Praktis, oraz Warsztatów i choreografii solo/duet

Treningi, do końca roku 2017, są częściowo dofinansowane ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów lub Ursynów, jeśli nie otrzymamy dofinansowania w roku 2018, składka może ulec zmianie.

Mie­sięczne składki K. S „HtoH 1” wpła­camy do 10 dnia każ­dego mie­siąca na rachu­nek ban­kowy Klubu: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000, Klub Spor­towy „HAND to HAND 1”, ul. Bacha, 02-743 War­szawa.

W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY: SKŁADKA ZA MIESIĄC…, imię i nazwi­sko dziecka.

NIE WPISUJEMY: „opłata za zaję­cia”, „opłata za tańce” czy „za taniec i akro­ba­tykę”

 

TABELKA Formacji Dzieci Dodatkowe Treningi, Występy, Koszty (plany)

 

Deklaracja Członkowska K.S. "HtoH 1" dla zawodników poniżej 16 roku życia

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

Wakacje z tańcem 2018

 
 
 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkCarmen Sklep TanecznyZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND