strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA 

Grafik zajęć

 

Formacja Dorośli

Formacja 16+ (dorośli)

 

Grupa wyczy­nowa, rocz­nik 2000 i starsi

Styl tańca: Jazz Dance i Modern Dance

Instruktor: Małgorzata Grzywńska
Nabory uzupełniające dla tancerzy zaawansowanych trwają cały rok.

 

Gra­fik 2016/2017:

 

TANIEC (3 razy w tygodniu):

  • Wtorek, g. 20.00-21.30, sala w Landzie, Ul. Wałbrzyska 11
  • Środa, g. 19.30-21.00, sala w Landzie, Ul. Wałbrzyska 11
  • Piątek, g. 16.30 - 18.00sala w szkole 107

 

Skła­dka człon­kow­ska dla człon­ków zwy­czaj­nych K. S „HAND to HAND 1" to 250zł miesięcznie

styczeń 2017r- składka 250zł

luty 2017r. - składka 150zł

 

Mie­sięczne składki, opłaty za karnety wpła­camy do 10 dnia każ­dego mie­siąca (we wrze­sniu do dnia 20) na rachu­nek ban­kowy Klubu: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000, Klub Spor­towy „HAND to HAND 1”, ul. Bacha, 02-743 War­szawa.

W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY: SKŁADKA ZA MIESIĄC…, imię i nazwi­sko, grupę

NIE WPISUJEMY: „opłata za zaję­cia”, „opłata za tańce” czy „za taniec i akro­ba­tykę”

Deklaracja Członkowska K.S. "HtoH 1" dla zawodników poniżej 16 roku życiadekla­ra­cja człon­kow­ska K. S „HAND to HAND 1” (powyżej 16 roku życia)

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport

 

Letni Obóz  Taneczno Spraw­no­ściowy IWONICZ 2017

 

Wakacje „Taniec i Akrobatyka 2017”

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na MokotowieWodny ParkZakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci i mło­dzież. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND